Organogram

Stichting ABA Nederland staat voor een goede interne samenwerking. Hoewel het nodig is om onderscheid te maken in verantwoordelijkheden en functies, zoals te zien is in het organogram, vinden we het belangrijk dat iedereen een gelijk onderdeel vormt van het team. Iedere medewerker binnen de stichting is nodig om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Het is daarvoor van belang dat er een goede overlegstructuur is zonder hiërarchie en ieders talenten gebruikt worden. Het draait uiteindelijk om de zorg en niet wie de hoogste functie heeft, beter betaald wordt of de meeste verantwoordelijkheden draagt.

De stichting werkt volgens de kwaliteitseisen en richtlijnen van de BACB en zal de functies ook op die wijze vormgeven. Iedere medewerker wordt geschoold en moet zich regelmatig bijscholen om te kunnen voldoen aan die eisen. Deze scholing zal door de behandelaar (BCBA) worden uitgevoerd. De BCBA zal middels intervisie zorg dragen voor diens eigen professionaliteit. Na de scholing kan een medewerker aan de slag als begeleider (RBT) en zal zich voornamelijk bezighouden met de directe zorg. Door deze opleiding en certificatie wordt de kwaliteit van onze zorg gewaarborgd. Daarnaast is er in de stichting ook plek voor een assistent behandelaar (BCaBA). De BCaBA heeft over het algemeen een ruimere ervaring en draagt meer verantwoordelijkheid dan een RBT en is bevoegd om onder supervisie het ABA programma te schrijven.

Het team wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur (RvB), die op haar beurt verantwoording dient af te leggen richting de Raad van Toezicht (RvT). Het is mogelijk dat binnen of buiten de RvB een teamleider wordt aangewezen ter ondersteuning van de organisatorische taken van een team. De RvB is te allen tijde eindverantwoordelijk en houdt zich bezig met alle processen die nodig zijn om de stichting draaiende te houden. In de opstartfase zullen bestuursleden zich om die reden ook bezighouden met andere functies.

Daar geen enkele functie zonder de andere kan is de vormgeving van het organogram een trechter. Alle ‘ingrediënten’ zijn namelijk nodig om de beste zorg te kunnen garanderen.